Aktywnie ku pracy z Kompassem - nowy projekt UE w woj. zachodniopomorskim

ciąg logotypów_NSS-UE-EFRR_RPO-WZ_14-20_kolor

 

„AKTYWNIE KU PRACY Z KOMPASSEM –
program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku powyżej 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”.

SZANSĄ NA PODWYŻSZENIE KWALIFIKACJI
I NOWĄ PRACĘ

Ten projekt jest dla Ciebie, jeżeli:

– nie masz pracy,

– masz 30 lat i więcej,

– mieszkasz na terenie gmin Specjalnej Strefy Włączenia woj. zachodniopomorskiego,

– jesteś w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (50+, kobiety, niepełnosprawni, osoby o niskich kwalifikacjach).

Biorąc udział w projekcie otrzymasz:

  • indywidualne doradztwo zawodowe-  w którym zostanie wyznaczony cel oraz etapy jego osiągnięcia, tj. dobór instrumentów w ramach dalszej ścieżki udziału w projekcie spójnie z potrzebami uczestnika i rynku pracy.
  • indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy- indywidualne rozmowy, weryfikacja kryteriów poszukiwania ofert pracy, aktywne pozyskiwanie i udostępnianie ofert (dopasowywanie profili uczestników i pracodawców), pobudzanie do samodzielnego działania i poszukiwań, motywowanie do uzupełnienia kwalifikacji, monitorowanie aktywności w ww. zakresie
  • indywidualne i kompleksowe wsparcie Trenera Pracy – pomoc w formalnościach dot. zatrudnienia, wsparcie w adaptacji do nowych warunków pracy, przygotowanie osoby niepełnosprawnej do powrotu/wejścia w środowisko pracy.
  • poradnictwo zawodowe –  indywidualna analiza przyczyn i alternatyw rozwiązania problemu zawodowego, weryfikacja możliwości uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji, planowanie rozwoju zawodowego. Przygotowanie do nowego zawodu, określenie potencjału, motywacji, potrzeb i wartości,  zdiagnozowanie istotnych na rynku pracy kompetencji.
  • kursy i szkolenia nadające kwalifikacje-  dobór kursów/szkoleń umożliwiających nabycie/podniesienie/zmianę kwalifikacji zawodowych na podstawie indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczestników projektu. Efektem kursów i szkoleń będzie nabycie kwalifikacji, oraz stypendium szkoleniowe zwrot kosztów dojazdów i pokrycie kosztów: kursów/szkoleń w tym ubezpieczenie NNW, badań, egzaminów, dokumentów potwierdzających kwalifikacje ponadto zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem.
  • płatne staże zawodowe- mające na celu nabycie praktycznych umiejętności na rynku pracy;
  •  stypendium, badania lekarskie, ubezpieczenia NNW ,zwrot kosztów dojazdu, kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.
  • dodatek relokacyjny – będzie stanowił UZUPEŁNIENIE WSPARCIA dla osób, u których zidentyfikowano problem z uzyskaniem zatrudnienia w miejscu zamieszkania.

 

Tylko od Ciebie zależy, co wybierzesz.

Oferujemy ponad 50 różnych ścieżek rozwoju.

Przykładowe kursy i szkolenia:

– kurs: prawa jazdy kat.C,  kurs spawacza,  kurs kucharza, masażysty lub wizażystki.

 

Twoje korzyści z uczestnictwa w projekcie to:

– darmowe uczestnictwo w szkoleniach i kursach umożliwiających zdobycie kwalifikacji;

– 3-miesięczny płatny staż zawodowy;

– ustalenie z doradcą zawodowym indywidualnej ścieżki dalszego rozwoju;

– indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy;

– profesjonalna diagnoza Twoich kompetencji i predyspozycji zawodowych;

– opłacone  badania lekarskie;

– ubezpieczenie NNW na czas trwania szkoleń, kursów i staży zawodowych;

– dogodne i indywidualnie ustalane terminy realizacji spotkań;

– zwrot kosztów dojazdu na spotkania z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, oraz na kursy, szkolenia i staże.

– zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci na staże i kursy.

Jesteś zainteresowany?

WYPEŁNIJ NASZ FORMULARZ I ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU – [POBIERZ FORMULARZ]

KONTAKT:

POD NUMEREM TELEFONU  510 798 146,

E-MAILEM:    aktywniekupracy-zachpom@kompass-consulting.pl

ORAZ OSOBIŚCIE W BIURZE PROJEKTU W KOŁOBRZEGU PRZY UL. SIENKIEWICZA 19.

 

Harmonogramy wsparcia:

[POPRZEDNIE HARMONOGRAMY]

Aktualne harmonogramy:

[POŚREDNICTWO PRACY – MAJ 2018]

[POŚREDNICTWO PRACY – MAJ 2018 GR. 2 ]

[POŚREDNICTWO PRACY – CZERWIEC 2018]

[DORADZTWO ZAWODOWE -OPRACOWANIE IPD]

[HARMONOGRAM KURSU-KURS KUCHARZA]

[HARMONOGRAM PORADNICTWO ZAWODOWE GR. IV 15-29.09.2018]

[POŚREDNICTWO PRACY – PAŹDZIERNIK 2018]

Regulamin projektu i pozostałe dokumenty:

Regulamin projektu 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Oświadczenie o numerze rachunku bankowego 

Wniosek  o zwrot kosztów opieki 

Wniosek o zwrot kosztów dojazdów publicznym środkiem transportu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdów samochodu prywatnego

Dodatek relokacyjny:

Regulamin wypłaty dodatku relokacyjnego 

Wniosek o przyznanie dodatku relokacyjnego

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o utracie zatrudnienia 

Oświadczenie UP o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej

Oświadczenie Pracodawcy o zamiarze zatrudnienia-wzór

Umowa o przyznanie dodatku relokacyjnego-wzór 

Z1 Weksel i deklaracja wekslowa-dodatek relokacyjny-wzór