Projekty Inwestycyjne Kompass Consulting

Firma Kompass Consulting Buczkowski Maciej realizuje projekt pt.: „Rozwój konkurencyjności Kompass Consulting w wyniku wdrożenia nowych i udoskonalonych usług”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

 

Cele projektu

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy i wprowadzenie innowacyjności. Realizacja projektu umotywowana jest potrzebą rozwoju przedsiębiorstwa  i dostosowywaniem go do nowoczesnych technologii IT. Cel projektu jest także w pełni zgodny z celem szczegółowym działania 1.5.2 WRPO 2014+. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa, dzięki stworzeniu nowoczesnego, dedykowanego oprogramowania informatycznego. Stworzony system zautomatyzuje działanie przedsiębiorstwa i obejmie kluczowe procesy w ramach jego funkcjonowania.

Wprowadzenie nowego oprogramowania poszerzy dotychczasową działalność firmy
i znacznie unowocześni bieżąca realizacją usług w zakresie księgowości. Na realizacji projektu zyska szereg przedsiębiorstw korzystających z usług Wnioskodawcy otrzymując nową jakość obsługi i pełen wgląd do realizowanej dla nich zleceń w dziale księgowym. Projekt stanowi także wartość dodaną dla rozwoju gospodarki regionu m.in. poprzez transfer wiedzy i technologii. Ponadto realizuje także cele wprowadzania innowacyjnych rozwiązań
w biznesie, wpływając na dynamiczny rozwój całego sektora MSP.

 

Planowane efekty

Realizacja projektu zakłada zakup środków trwałych (2 laptopów) oraz wartości niematerialnych i prawnych, które pozwolą wprowadzić w przedsiębiorstwie nowe produkty (zakup programowania składającego się z 9 modułów). Niniejszy projekt będzie obejmował kluczowe dla przedsiębiorstwa procesy, a wprowadzone rozwiązanie całkowicie zrewolucjonizuje świadczone usługi rozliczeń dotacji unijnych przez Wnioskodawcę.

Wprowadzenie nowych technologii w firmie wpłynie znacznie na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Zapewni dostosowanie się firmy do zmian technologicznych zachodzących na rynku, a także pozwoli w sposób efektywniejszy odpowiedzieć na zapotrzebowanie Klientów.

 

Wartość projektu: 1 036 890,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 379 350,00 PLN