Rozeznanie cenowe "Zawodowy kompass"

W związku z realizacją projektu „ZAWODOWY KOMPAS – program zwiększania obecności osób młodych na małopolskim rynku pracy”, nr projektu POWR.01.02.02-12-0211/15 w ramach Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Działania 1.2 Wsparcie  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  na  regionalnym  rynku  pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na usługę indywidualnego wsparcia psychologiczne dla uczestników projektu.
rozeznanie cenowe_psycholog