Rozeznanie cenowe

W celu rozeznania cen rynkowych usługi, Kompass Consulting zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę świadczenia pośrednictwa pracy dla 69 uczestników projektu „ZAWODOWY KOMPAS – program zwiększania obecności osób młodych na małopolskim rynku pracy” nr POWR.01.02.02-12-0211/15.

Świadczenie usługi będzie odbywać się w miesiącach: listopad 2016 r. – listopad 2017 r.
Uczestnikami projektu jest 38 kobiet i 31 mężczyzn, w tym 52 osoby bierne zawodowo i 17 osób bezrobotnych zamieszkujących teren województwa małopolskiego. Wśród uczestników są osoby zamieszkujące tereny wiejskie położone poza strefą ZIT, osoby niepełnosprawne oraz rodzice chcący wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.

Obowiązki pośrednika pracy obejmują:
• pośrednictwo pracy mające na celu jak najtrafniejszy dobór odpowiedniego stażu/pracy dla uczestników projektu i właściwego kandydata dla pracodawcy, zgodnie z jego oczekiwaniami,
• indywidualne rozmowy z kandydatami: wywiad, weryfikacja kryteriów poszukiwania ofert,
• aktywne pozyskiwanie i udostępnianie ofert (dopasowanie profili uczestników i pracodawców),
• umożliwianie bezpośredniego kontaktu uczestnika z pracodawcą,
• pobudzanie kandydatów do samodzielnego poszukiwania pracy,
• monitorowanie aktywności w ww. zakresie,
• wsparcie w poszukiwaniu pracy i kontakcie z pracodawcą uwzględniające pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, asystowanie przy rozmowie kwalifikacyjnej, pomoc przy podpisywaniu umowy i weryfikacji warunków zatrudnienia, wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia, aż do momentu uzyskania samodzielności zawodowej zgodnej z oczekiwaniami pracodawcy
• spotkania z uczestnikami w biurze projektu w Krakowie oraz w innych miejscach na terenie woj. małopolskiego (koszty dojazdu są po stronie pośrednika pracy)

Wymiar godzin w przeliczeniu na 1 uczestnika projektu: średnio 24 h zegarowe na osobę. Wsparcie będzie realizowane w sposób ciągły, przez cały okres uczestnictwa danej osoby w projekcie.
Zwracamy się z prośbą o podanie kwoty brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi oraz informację o preferowanym sposobie rozliczania (np. rodzaj umowy, faktura, rachunek), a także opis doświadczenia pośrednika pracy/firmy np. w postaci CV lub referencji.

Oferty prosimy dostarczyć do dnia 9 listopada do godz. 12:00 na adres:
Kompass Consulting
Ul. Grunwaldzka 21, IV p.
60-783 Poznań
Z dopiskiem: „ZAWODOWY KOMPAS – program zwiększania obecności osób młodych na małopolskim rynku pracy” – oferta – pośrednik pracy