Rozeznanie „KWALIFIKACJE KU PRZYSZŁOŚCI..."

W związku z realizacją projektu: „KWALIFIKACJE KU PRZYSZŁOŚCI – program zwiększania aktywności zawodowej osób bez pracy z województwa świętokrzyskiego powyżej 29 r.ż. w branżach metalowo – odlewniczej i zasobooszczędznym budownictwie” nr RPSW.10.02.01-26/0113/16-00 realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na:

Świadczenie usługi z zakresu indywidualnego pośrednictwa pracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zapytania: procedura rozeznania rynku_KKP_MP_pośrednictwo pracy