Rozeznanie rynku

W związku z realizacją projektu „NOWE KWALIFIKACJE DLA TWOJEGO SUKCESU – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z terenu powiatów, w którym stopa bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego” nr projektu RPMP.08.02.00-12-0190/15, w ramach 8 osi priorytetowej rynek pracy regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
Realizację szkolenia z zakresu: „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym ECDL” dla 15 osób, trwającego w wymiarze 150 h lekcyjnych zgodnie
z zachowaniem wymagań jakościowych Małopolskich Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (załącznik 1 do niniejszego rozeznania) oraz zgodnie ze standardami kształcenia określonymi obowiązującymi podstawami programowymi przez właściwych ministrów.

zał 3 – rozeznanie rynku 13.01.2017