Rozeznanie rynku "NOWE KWALIFIKACJE DLA TWOJEGO SUKCESU..."

Kompass Consulting Buczkowski Maciej zaprasza do złożenia oferty kalkulacji kosztów organizacji i przeprowadzenia szkoleń/kursów wraz z egzaminem państwowym w ramach projektu „NOWE KWALIFIKACJE DLA TWOJEGO SUKCESU – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z terenu powiatów, w których stopa bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego” Nr RPMP.08.02.00-12-0190/15 realizowanego w ramach 8 osi priorytetowej rynek pracy regionalnego programu operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 aktywizacja zawodowa.

rozeznanie_9.08.2016