ROZEZNANIE RYNKU nr 2/NRP/2018

W związku z realizacją projektu: „Z PO WER-em NA RYNEK PRACY – program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 r. ż. w województwie śląskim”, POWR.01.02.01-24-0030/17, który realizowany jest od marca 2018 r. do października 2019 r. i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu wynajmu pomieszczenia biurowego.

 

Treść zapytania:

Rozeznanie rynku sala -2.NRP.2018