Rozeznanie rynku w związku z realizacją projektu „Postaw na siebie! „

W związku z realizacją projektu „Postaw na siebie! Program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy z Obszarów Strategicznej Interwencji Wielkopolski”, nr projektu RPWP.06.03.01-30-0039/15 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzeniu oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla Uczestników projektu na terenie województwa wielkopolskiego.

Termin składania ofert: 20.02.2017 – 28.02.2017

rozeznanie rynku_kow