Rozeznanie rynku w związku z realizacją projektu: : „Z PO WER-em NA RYNEK PRACY – program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 r. ż. w województwie śląskim” POWR.01.02.01-24-0030/17

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/NRP/2018

 

W związku z realizacją projektu: : „Z PO WER-em NA RYNEK PRACY – program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 r. ż.  w województwie śląskim”  POWR.01.02.01-24-0030/17. Projekt realizowany jest od  marca 2018 r. do  października 2019 r.,  współfinansowany ze środków  Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu:

  • przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego polegającego na zdiagnozowaniu barier i oczekiwań grupy docelowej,  dla 50 Uczestników Projektu

Pobierz