ROZEZNANIE RYNKU w związku z realizacją projektu:„PRZEDSIĘBIORCY NA START! Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia” RPKP.08.03.00-04-0012/16

W związku z realizacją projektu „PRZEDSIĘBIORCY NA START! Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia”. Nr projektu: RPKP.08.03.00-04-0014/16. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Firma Kompass Invest Sp. z o. o.  zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na najem sali szkoleniowej.

Załącznik nr 1