Rozeznanie w ramach projektu „ZORIENTOWANI NA BIZNES..."

W związku z realizacją projektu: „ZORIENTOWANI NA BIZNES – program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w województwie opolskim” nr RPOP.07.03.00-16-0004/16 realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 7 Konkurencyjny Rynek Pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na:

Wynajem pomieszczeń w ramach weryfikacji kompetencji zawodowych kandydatów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Przeprowadzenia diagnozy potrzeb-szkoleniowo-doradczych, Indywidualnego doradztwa przygotowującego do rozpoczęcia działalności oraz coachingu, Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego.

Zapraszamy do składania ofert.

Ogłoszenie_rozeznanie_rynku_pomieszczenie_-_ZORIENTOWANI_NA_BIZNES

Formularz_ofertowy_Rozeznanie_rynku_pomieszczenie_-_ZORIENTOWANI_NA_BIZN…