Rozeznanie „ZORIENTOWANI NA BIZNES..."

 

W związku z realizacją projektu: „ZORIENTOWANI NA BIZNES – program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w województwie opolskim” nr RPOP.07.03.00-16-0004/16 realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 7 Konkurencyjny Rynek Pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na:

Weryfikację kompetencji zawodowych oraz przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych.

Zapraszamy do składania ofert:

Ogłoszenie_rozeznanie_rynku_doradca_zawodowy_ZORIENTOWANI_NA_BIZNES

Oferta_doradca_zawodowy_ZORIENTOWANI_NA_BIZNES