Szacowanie wartości zamówienia

Kompass Consulting Buczkowski Maciej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług metodą trenera wspieranego w ramach projektu „NOWE KWALIFIKACJE DLA TWOJEGO SUKCESU – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z terenu powiatów, w których stopa bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego” Nr RPMP.08.02.00-12-0190/15 realizowanego w ramach 8 osi priorytetowej rynek pracy regionalnego programu operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 aktywizacja zawodowa.
Projekt zakłada wsparcie metodą Trenera Zatrudnienia Wspieranego dla 66 osób bezrobotnych lub długotrwale bezrobotnych w wymiarze 34 godzin za osobę.

szacowanie wartości zamówienia TZW_26.08.2016