Zapytanie ofertowe

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „KWALIFIKACJE NA TAK! – branże budowlana i metalurgiczna drogą do kariery w województwie świętokrzyskim” nr POWR.01.02.02-26-0005/15-00 realizowanym w ramach Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Działania 1.2 Wsparcie  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  na  regionalnym  rynku  pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Zamawiający – Kompass Consulting Buczkowski Maciej – przeprowadza rozeznanie cenowe kosztów organizacji i przeprowadzenia kursów wraz z egzaminem państwowym dla przyszłych operatorów koparko-ładowarek dla 30 uczestników projektu.

W ramach rozeznania cenowego rynku zamawiający zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny za realizację usługi dla 1 uczestnika projektu zgodnie z poniższym opisem:

 1. Kurs będzie spełniał wymogi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 2. Czas trwania: 176 godz. (116 godz. teorii + 60 godz. praktyki).
 3. Ramowy program kursu:
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • użytkowanie eksploatacyjne,
 • budowa koparko-ładowarek,
 • dokumentacja techniczna,
 • silniki spalinowe,
 • elementy hydrauliki,
 • podstawy elektrotechniki,
 • technologia robót koparko-ładowarkami,
 • zajęcia praktyczne.
 1. Ilość osób, która weźmie udział w kursie: 30.
 2. Kursy odbędą się w terminach indywidualnych dla poszczególnych 30 uczestników/uczestniczek. W roku 2016 w kursach wezmą łącznie 23 osoby, w roku 2017 w kursach weźmie udział łącznie 7 osób.
 3. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym oraz egzaminem państwowym przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 4. Po zakończonym kursie Uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie, a po zdanym egzaminie państwowym stosowny dokument potwierdzający nabycie uprawnień wydany przez uprawnioną instytucję.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów wykonywania zamówienia, w tym:
 • przeprowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych,
 • materiałów dydaktycznych w wersji papierowej dla każdego z uczestników/uczestniczek,
 • zaświadczeń o ukończeniu kursu i nabyciu kwalifikacji dla każdego z uczestników/uczestniczek,
 • opłatę za podejście każdego z uczestników/uczestniczek do egzaminu umożliwiającego nabycie uprawnień i wydanie ich przez upoważnioną instytucję (zgodnie z wymogami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego),
 • wpis w Książce Operatora Maszyn Roboczych oraz Świadectwo potwierdzające uzyskanie uprawnień podpisane przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej

z wyjątkiem kosztów świadczeń dla uczestników/uczestniczek kursów, które pokrywa Zamawiający, tj.:

 • ubezpieczenia NNW,
 • badań lekarskich wstępnych,
 • odzieży i obuwia ochronnego,
 • dojazdu na kursy.
 1. Wykonawca zorganizuje szkolenia w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia się, odpowiednich do celu i formy prowadzenia zajęć. Sale i obiekty szkoleniowe muszą spełniać warunki BHP oraz odpowiadać potrzebom grupy docelowej, w tym osób niepełnosprawnych. Zamawiający wymaga, aby sala szkoleniowa była przestronna, ogrzewana/klimatyzowana, autonomiczna tj. nie wydzielona z jednej dużej sali, posiadała odpowiednie wyposażenie (rzutnik multimedialny, laptop, ekran, stoliki, krzesła, flipchart), oświetlenie umożliwiające pracę szkoleniową, okna, dostęp do toalety i szatni.
 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę wykwalifikowanych trenerów/wykładowców (certyfikowanych wg ściśle określonych standardów np. VCC, kursy trenerskie, przygotowanie pedagogiczne) legitymujących się odpowiednim przygotowaniem oraz doświadczeniem zgodnie z opisem: osoby posiadające wykształcenie wyższe lub zawodowe adekwatne do tematyki szkolenia lub certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie kursu oraz doświadczenie zawodowe w dziedzinie obsługi koparko-ładowarki nie krótsze niż 2 lata).
 3. Planowany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2017 r., zgodnie z harmonogramem projektu.
 4. Miejsce prowadzenia zajęć: na terenie woj. świętokrzyskiego. Miejsce prowadzenia zajęć będzie dobierane zgodnie z potrzebami uczestników/uczestniczek projektu na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Miejsce prowadzenia zajęć zostanie przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

 

Pozostałe informacje:

 

 1. W ramach przedstawionej kalkulacji ceny prosimy o podanie ceny brutto w złotych za udział 1 osoby w kursie.
 2. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.
 3. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 5 lipca 2016 r., do godz. 12.00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres j.dominiak@kompass-consulting.pl
 4. W razie potrzeby proszę o kontakt z panią  Joanną Dominiak-Adamską pod numerem telefonu  61 8 43 43 43.