Zapytanie ofertowe „ZORIENTOWANI NA BIZNES"

W związku z realizacją projektu „ZORIENTOWANI NA BIZNES – program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w województwie opolskim” nr RPOP.07.03.00-16-0004/16. w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego,Działanie7.3Zakładanie działalności gospodarczej.

Informujemy o możliwości składania ofert na przeprowadzenie Indywidualne doradztwo biznesowe, grupowe doradztwo biznesowe, coaching biznesowy.

zapytanie ofertowe nr 1_ZNB_2017 wraz załącznikami