Zapytanie ofertowe

Kompass Consulting realizuje projekt pt. „Rozwój konkurencyjności Kompass Consulting w wyniku wdrożenia nowych i udoskonalonych usług”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

W związku z powyższym zamieszczamy zapytanie ofertowe i zapraszamy Państwa do składania ofert.
Zapytanie_ofertowe

Formularz ofertowy
Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych

 

 Informacja o wyniku postępowania