Zapytanie w związku z realizacją projektu „Postaw na siebie!..."

W związku z realizacją projektu „Postaw na siebie! Program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy z Obszarów Strategicznej Interwencji Wielkopolski”, nr projektu RPWP.06.03.01-30-0039/15 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia doradczego dla Uczestników Projektu na terenie województwa wielkopolskiego

 

Termin składania ofert: 01.02.2017 – 10.02.2017

Wybór oferty: 13.02.2017

Podpisanie umów z wykonawcami: 20.02.2017