Zapytanie w związku z realizacją projektu „ZORIENTOWANI NA BIZNES "

W związku z realizacją projektu: „ZORIENTOWANI NA BIZNES – program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w województwie opolskim” nr RPOP.07.03.00-16-0004/16 realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 7 Konkurencyjny Rynek Pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na:

wynajem sal szkoleniowych na grupowe spotkania z uczestnikami projektu w ramach:

  1. Doradztwa grupowego
  2. Kursu ABC przedsiębiorczości
  3. Seminariów biznesowych
  4. Grupowych szkoleń specjalistycznych

Zapraszamy do składania ofert.

Ogłoszenie_rozeznanie_rynku_sale_grupowe_-_ZORIENTOWANI_NA_BIZNES

Formularz ofertowy_rozeznanie rynku sale grupowe_ZORIENTOWANI_NA_BIZNES….