1.3 PO PW GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W MŚP

Polska Wschodnia PRIORYTET 1. pRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i INNOWACJE dZIAŁANIE 1.3. gOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W mśp

1. Opracowanie modelu biznesowego transformacji przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ-transformacji) – DLA KOGO?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej.

 

1. Opracowanie modelu biznesowego transformacji przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ-transformacji) – NA CO?

W etapie I kosztem kwalifikowalnym jest zakup usług doradczych niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ, którego elementami będą w szczególności: audyt przedsiębiorstwa i doradztwo wdrożeniowe, mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji przedsiębiorstwa w nurcie GOZ oraz ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ, w tym:

a) tworzenie i udział w łańcuchach dostaw,   

b) wydłużanie życia produktu, 

c) ekoprojektowanie, 

d) przekształcenia produktu w usługę lub usługi, 

e) tworzenie platform współdzielenia, 

f) symbioza przemysłowa, 

g) odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis.
 

JAKIE SĄ KLUCZOWE WYMAGANIA?

Realizacja projektu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego (NUTS2).

Planowany okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 5 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie. 

JAKA JEST FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów projektu, rozliczanych w formie kwoty ryczałtowej wynosi 82 781 PLN (w poprzednim naborze).

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minims.

1. Opracowanie modelu biznesowego transformacji przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ-transformacji) – KIEDY?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 16 lipca do 3 kwietnia 2024 r.

 

2. Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji przedsiębiorstwa – DLA KOGO?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej.

 

2. Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji przedsiębiorstwa – NA CO?

Brak info.
 

JAKIE SĄ KLUCZOWE WYMAGANIA?

Realizacja projektu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego (NUTS2).

 

JAKA JEST FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Brak info.

Alokacja: 30 mln PLN.

 

2. Wdrożenie modelu biznesowego GOZ -transformacji przedsiębiorstwa - KIEDY?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 13 czerwca do 19 grudnia 2024 r.

 

Więcej informacji dot. programu zostanie opublikowane na 10 dni przed rozpoczęciem naboru.