EXPO 2025 Japonia: Dotacje na Targi

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25) - EXPO 2025 Japonia

 

Potencjalni Beneficjencji

O dotację ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z całej Polski.

Przedmiot Wsparcia

Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych (Japonia, a także inne kraje Azji Południowo-Wschodniej (Korea Południowa, wybrane państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos, Kambodża), które przewidują udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Japonii w Osace, Kansai.

Rodzaj oraz zakres działań promocyjnych możliwych do realizacji w ramach projektu został
określony w Programie promocji, opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/program-promocji-expo-2025. Program promocji, został opracowany w ramach działania FENG.02.26 Umiędzynarodowienie MŚP Brand HUB.

Wnioskodawca jest zobowiązany do zaplanowania w projekcie działań promocyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie promocji. Działania promocyjne muszą być realizowane na rynkach docelowych określonych w Programie promocji, tj. Japonia, Korea Południowa, Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos, Kambodża.

Działania promocyjne, których koszty mogą być finansowane w ramach projektu to:

 • udział wnioskodawcy w charakterze wystawcy w  wydarzeniach targowych wskazanych w Programie promocji;
 • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w wydarzeniach targowych w charakterze zwiedzającego lub seminariach/konferencjach branżowych w czasie trwania misji odbywających się na rynkach docelowych wskazanych w Programie promocji;
 • kampanie promocyjne ukierunkowane na rynki docelowe wskazane w Programie promocji;
 • misja wyjazdowa na Polsko-Japońskie Forum Eksportowe (20.05.2025 r.);
 • misja wyjazdowa na Polsko-Japońskie Forum Inwestycyjne (30.09.2025 r.)

Zgodnie z wymogami Programu promocji wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji co najmniej dwóch działań promocyjnych z listy powyżej, w tym do udziału:
1) w jednym Polsko–Japońskim Forum Gospodarczym, i
2) w charakterze wystawcy w co najmniej jednym wydarzeniu targowym wskazanym w Liście wydarzeń targowych, o której mowa w pkt II.8. Programu promocji.

W przypadku zaplanowania w projekcie w tym samym czasie dwóch różnych działań promocyjnych, należy uwzględnić w Harmonogramie rzeczowo-finansowym dwa odrębne zadania i przewidzieć udział różnych pracowników wnioskodawcy. Niedopuszczalne jest podwójne finansowanie kosztów podróży służbowej tego samego pracownika.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

1) koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie;
2) koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach, misjach gospodarczych, w tym misjach na fora gospodarcze (wg stawki jednostkowej);
3) koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej ukierunkowanej na rynki docelowe wskazane w Programie promocji;
4) koszty pośrednie (7% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektu).

W zależności od charakteru zadania i działań niezbędnych do jego realizacji, wnioskodawca może ubiegać się o konkretny rodzaj pomocy, którą musi rozliczyć w sposób określony w poniższej tabeli:

 

Zadanie Liczba zadań w
projekcie
Rodzaj pomocy Koszty
kwalifikowalne
Metoda
rozliczania
Udział w targach
w charakterze wystawcy
podczas wydarzenia
targowego wskazanego w Programie promocji,
w tym wizualizacja Marki
Polskiej Gospodarki oraz
identyfikacja wizualna
udziału Polski w EXPO 2025
Wymagana – 1 Pomoc
publiczna GBER
Usługi zewnętrzne Koszty
rzeczywiste
Udział w targach
w charakterze wystawcy
podczas wydarzenia
targowego wskazanego w Programie promocji,
w tym wizualizacja Marki
Polskiej Gospodarki oraz
identyfikacja wizualna
udziału Polski w EXPO 2025
Wymagana – 1 Pomoc de
minimis
Koszt udziału pracowników wnioskodawcy w targach Stawka
jednostkowa na
wyjazdy służbowe
Udział w targach
w charakterze wystawcy
podczas wydarzenia
targowego wskazanego w Programie promocji,
w tym wizualizacja Marki
Polskiej Gospodarki oraz
identyfikacja wizualna
udziału Polski w EXPO 2025
Wymagana – 1 Pomoc de
minimis
Koszty pośrednie Koszty pośrednie
wg stawki 7%
Misja wyjazdowa na
Polsko-Japońskie Forum
Gospodarcze: Eksportowe
i/lub Inwestycyjne
Wymagana – 1 Pomoc de
minimis
Koszt udziału pracowników wnioskodawcy w Polsko-Japońskim Forum Gospodarczym Stawka
jednostkowa na
wyjazdy służbowe
Misja wyjazdowa połączona
z udziałem w targach jako
zwiedzający lub w
seminarium/konferencji
branżowej, odbywających
się na rynkach docelowych
wskazanych w Programie
promocji
Wymagana – 0 Pomoc de
minimis
Koszt udziału pracowników wnioskodawcy w wyjazdowej misji gospodarczej Stawka
jednostkowa na
wyjazdy służbowe
Kampanie promocyjne Wymagana – 0 Pomoc de
minimis
Wydatki dotyczące kampanii promocyjnej Koszty
rzeczywiste
Kampanie promocyjne Wymagana – 0 Pomoc de
minimis
Koszty pośrednie Koszty pośrednie
wg stawki 7%

 

Wydatki kwalifikowalne w ramach Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25)

1. Usługi zewnętrzne (wyłącznie pomoc publiczna)

 • Koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie obejmują koszty:
  • wynajmu stoiska (powierzchni wystawienniczej);
  • zaprojektowania i wykonania zabudowy lub zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy lub wynajmu zabudowy stoiska;
  • nabycia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki;
  • transport i ubezpieczenie zabudowy lub jej elementów;
  • wynajmu sprzętu niezbędnego do prezentacji oferty na stoisku;
  • obsługi stoiska, w tym usługi tłumaczenia w celu prezentacji oferty, koszty mediów oraz koszty utylizacji odpadów związanych z utylizacją stoiska wystawowego.

2. Koszt udziału pracowników wnioskodawcy w targach (wyłącznie pomoc de minimis)

 • W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach wskazanych w pkt II.8. Programu Promocji w zakresie i według stawki określonej w Przewodniku. Kwalifikowalne są koszty:
  • diet;
  • ubezpieczenia uczestników podróży na czas wyjazdu służbowego;
  • uzyskania niezbędnych wiz;
  • zakupu noclegów;
  • transportu w tym zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, promowych lub wynajem lub wykorzystanie samochodu jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce docelowe, oraz wymagane opłaty dodatkowe, w tym za bagaż i nadbagaż, wybór miejsca w samolocie, parking, winiety, przejazd autostradą lub inną płatną drogą lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację miejscową;
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację.

Stawka jednostkowa na osobę: 8 103,00 zł

3. Misja wyjazdowa na Polsko–Japońskie Forum Gospodarcze – Eksportowe i/lub Inwestycyjne (wyłącznie pomoc de minimis)

W ramach projektu wnioskodawca musi wziąć udział w jednym z dwóch Polsko–Japońskich Forów Gospodarczych:
1) w Polsko-Japońskim Forum Eksportowym (20.05.2025 r.), i/lub
2) w Polsko-Japońskim Forum Inwestycyjnym (30.09.2025 r.),
za organizację których odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

Raport z przebiegu misji w zakresie realizacji zadania związanego z udziałem w Forum musi obejmować co najmniej: datę i miejsce realizacji działania, informacje nt. pracowników przedsiębiorcy biorących udział w Forum/-ach oraz opis innych aktywności podjętych podczas trwania Forum.

4. Koszt udziału pracowników wnioskodawcy w Polsko-Japońskim Forum Gospodarczym (wyłącznie pomoc de minimis)

 • Kwalifikowalne są koszty podróży służbowych pracowników wnioskodawcy uczestniczących w podroży służbowej związanej z misją wyjazdową na Polsko-Japońskie Forum Gospodarcze w zakresie i według stawki określonej w Przewodniku, tj. koszty:
  • diet;
  • ubezpieczenia uczestników podróży na czas wyjazdu służbowego;
  • uzyskania niezbędnych wiz;
  • zakupu noclegów;
  • transportu w tym zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, promowych lub wynajem lub wykorzystanie samochodu jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce docelowe, oraz wymagane opłaty dodatkowe, w tym za bagaż i nadbagaż, wybór miejsca w samolocie, parking, winiety, przejazd autostradą lub inną płatną drogą lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację miejscową;
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację.

Stawka jednostkowa na osobę: 8 103,00 zł. Maksymalna liczba pracowników: 1 osoba.

5. Wydatki dotyczące misji wyjazdowej (wyłącznie pomoc de minimis)

 • Kwalifikowalne są koszty podróży służbowych pracowników wnioskodawcy uczestniczących w podroży służbowej związanej z misją wyjazdową na Polsko-Japońskie Forum Gospodarcze w zakresie i według stawki określonej w Przewodniku, tj. koszty:
  • diet;
  • ubezpieczenia uczestników podróży na czas wyjazdu służbowego;
  • uzyskania niezbędnych wiz;
  • zakupu noclegów;
  • transportu w tym zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, promowych lub wynajem lub wykorzystanie samochodu jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce docelowe, oraz wymagane opłaty dodatkowe, w tym za bagaż i nadbagaż, wybór miejsca w samolocie, parking, winiety, przejazd autostradą lub inną płatną drogą lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację miejscową;
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację.

Stawka jednostkowa na osobę: 8 103,00 zł. Maksymalna liczba pracowników: 3 osoby.

6. Wydatki dotyczące kampanii promocyjnej (wyłącznie pomoc de minimis)

W ramach projektu wnioskodawca może zaplanować kampanię promocyjną związaną z udziałem w wydarzeniach targowych (jako wystawca lub w związku z wyjazdową misją gospodarczą). Przez kampanię promocyjną należy rozumieć zespół działań marketingowych, odbywających się w elektronicznych mediach masowych, mających na celu dotarcie do wybranej grupy docelowej.

Nie podlegają dofinansowaniu koszty wytworzenia materiałów promocyjnych tj.: katalogi, ulotki lub broszury informacyjne w wersji papierowej, gadżety reklamowe.

Maksymalny udział wydatków kwalifikowalnych związanych z kampanią promocyjną nie może przekroczyć 25% sumy kosztów kwalifikowalnych (bez kosztów pośrednich).

Kategorie wydatków kwalifikowalnych dotyczące kampanii promocyjnej:

 • Usługi zewnętrzne (pomoc de minimis): kwalifikowalne są koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w związku z udziałem w targach i organizacją wyjazdowych misji gospodarczych, koszty:
  • produkcji i emisji spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę/ofertę/produkt przedsiębiorcy będący przedmiotem projektu;
  • opracowanie elektronicznych katalogów lub broszur informacyjnych;
  • reklamy w mediach targowych;
  • kosztów zagranicznej reklamy elektronicznej (w tym dystrybucja katalogów i broszur) w branżowych kanałach informacyjnych;
  • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych (włącznie z prowadzeniem analogicznych działań w kanale mobilnym) w tym:
   • działań za granicą z wykorzystaniem reklamy internetowej, e-mailingu i innych form internetowej dystrybucji komunikatów marketingowych i promocyjnych,
   • działań SEM/SEO, na platformach aukcyjnych, zakupowych, marketplace’ach typu B2B, B2C i B2G,
   • prowadzenia bloga,
   • prowadzenia kanału w serwisach streamingowych w języku obcym (np. youtube).

7. Koszty pośrednie (wyłącznie pomoc de minimis)

Koszty pośrednie rozliczane są metodą ryczałtową i stanowią 7% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektu. W ramach tej kategorii kosztów kwalifikowalnych możliwe jest finansowanie w ramach pomocy de minimis kosztów, w szczególności:

 • opłata rejestracyjna dotycząca udziału w targach;
 • rezerwacja miejsca wystawowego na targach;
 • wpis do katalogu targowego;
 • transport i ubezpieczenie eksponatów;
 • biletów wstępu na wydarzenia targowe oraz wydarzenia towarzyszące targom tj. kongresy, konferencje, seminaria;
 • organizacja pokazów, prezentacji i degustacji.

Dofinansowanie

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 100 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: do 50%

Brak minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych.

 

Jeśli chcesz  dowiedzieć się więcej o tym konkursie zadzwoń do naszych Ekspertów pod nr 888 935 444 lub wyślij smsa o treści: "Dotacja"  na ten sam numer , a my tego samego dnia do Ciebie oddzwonimy.

Zawsze możesz też  napisać emaila  na biuro@kompass-consulting.pl.