Zachodniopomorskie : Działanie 1.1


 


Działanie 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw to instrument oferujący kompleksowe wsparcie dotacyjne na opracowywanie i wdrażanie innowacji w firmach z woj. zachodniopomorskiego.

BENEFICJENCI

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa zachodniopomorskiego.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP.

PRZEDMIOT WSPARCIA

Na kompleksowe projekty obejmujące przeprowadzenie prac B+R wraz z ich wdrożeniem do działalności gospodarczej.

Obowiązkowym elementem projektu będzie realizacja komponentu B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe). Dodatkowo możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na wdrożenie wyników B+R, rozwój niezbędnej bazy laboratoryjnej, prace przedwdrożeniowe czy rozwój kompetencji personelu badawczego.

W komponencie B+R dofinansowanie obejmie w szczególności koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, podwykonawstwa, materiałów do badań, elementów do budowy prototypu, usług zleconych, amortyzacji aparatury badawczej.

W komponencie wdrożeniowym dofinansowanie obejmie natomiast w szczególności zakup maszyn i urządzeń oraz oprogramowania niezbędnego do wdrożenia opracowanej innowacji.

KRYTERIA

  • Realizacja projektu na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
  • Realizacja komponentu badawczo-rozwojowego.
  • Zgodność przedsięwzięcia z inteligentnymi specjalizacjami Pomorza Zachodniego: Inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn, Przetwórstwo naturalne nowej generacji, Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju, Technologie i usługi przyszłości, Niebieska gospodarka i zielony transport, Turystyka i jakość życia.
  • Opracowanie innowacji co najmniej na poziomie regionalnym.
  • Moduł – Wdrożenie wyników B+R musi obejmować mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

FINANSE 

W komponencie B+R wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej. W komponencie wdrożeniowym (inwestycyjnym) wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

Intensywność wsparcia w komponencie B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych. Intensywność wsparcia w komponencie wdrożeniowym wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych Modułu B+R wynosi 5 mln PLN.

TERMINY

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od września do października 2024 r.

CZYNNIKI SUKCESU

  • projekty MŚP
  • opracowanie innowacji w skali kraju/świata
  • realizacja projektu we współpracy z jednostką naukową i/lub w konsorcjum z innym przedsiębiorstwem
  • doświadczenie we współpracy z podmiotami z sektora B+R

KONTAKT

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.