ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu: „Z PO WER-em NA RYNEK PRACY - program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 r. ż. w województwie śląskim”, Nr projektu: POWR.01.02.01-24-0030/17. Projekt realizowany jest od marca 2018 r. do października 2019 r., współfinansowany ze środków  Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali na indywidualne spotkania uczestników projektu.

Pobierz

17.05.2019