ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu: „Z PO WER-em NA RYNEK PRACY - program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 r. ż.  w województwie śląskim”  POWR.01.02.01-24-0030/17. Projekt współfinansowany ze środków  Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu: szkolenie – specjalista ds. kadr i płac.

Pobierz

07.05.2019