-A A +A

Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga na innowacyjnych pracowników


Przedmiot ulgi:

Ulga dotyczy przychodów pracowników, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy. Przedsiębiorcy korzystający z ulgi muszą prowadzić dodatkową ewidencję czasu pracy dla potrzeb działalności B+R.
Pracownicy mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy dzieło lub z tytułu praw autorskich.
Ulga dotyczy przedsiębiorstw, które w zeznaniu rocznym nie odliczyły od swojego dochodu kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B R), ponieważ:

  • w danym roku podatkowym poniósł stratę albo
  • wysokość przysługującej mu ulgi przekraczała wysokość osiągniętego dochodu,

Ulga daje możliwość odliczenia kwoty tej ulgi od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników. Jest to ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników.

Wysokość ulgi 

Ulga wynosi:

  • iloczyn stawki podatkowej 17% oraz kwoty niedoliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-36)
  • iloczyn stawki podatkowej 19% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L)
  • iloczyn stawki podatku CIT oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).

Kontakt


Maciej Buczkowski

Prezes Zarządu

Maciej Buczkowski

m.buczkowski@kompass-consulting.pl
+ 48 888 935 444