Z PO WER-em NA RYNEK PRACY – program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 r. ż. w województwie śląskim

Zostań uczestnikiem projektu: „Z PO WER-em NA RYNEK PRACY – program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 r. ż. w województwie śląskim”

 

Masz  od 18 do 29 lat i mieszkasz na terenie Śląska?

Ten projekt jest skierowany do Ciebie!

 

Jeżeli:

– mieszkasz na terenie województwa śląskiego

– nie uczysz się

– nie szkolisz

– nie pracujesz

 

–> ZAPRASZAMY.

Oferujemy bezpłatnie:

– Doradztwo zawodowe

– Certyfikowane kursy i szkolenia

– Pośrednictwo pracy

– Płatne staże

Zapewniamy także zwrot kosztów dojazdu.

Projekt jest dostosowany również do osób z niepełnosprawnością.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie 1.3.2018-31.10.2019 130 os. w wieku 18-29 lat (w tym z niepełnosprawnościami), bez pracy, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w przypadku których bariery edukacyjno-zawodowe są największe, poprzez wyposażenie ich w umiejętności i doświadczenie zawodowe wymagane przez pracodawców, przeciwdziałając bierności i wykluczeniu oraz umożliwiając im trwałą zmianę sytuacji zawodowej.

GRUPĄ DOCELOWĄ jest 130 osób fizycznych (74 kobiety, 56 mężczyzn) w wieku 18-29 lat zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie śląskim, wyłącznie biernych zawodowo, w tym os. niepełnosprawne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją PO WER 2014-2020, w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

a) 30 kobiet, 35 mężczyzn o niskich kwalifikacjach

b) 3 kobiety niepełnosprawne oraz 3 mężczyzn niepełnosprawnych

c) 41 kobiet i 18 mężczyzn nienależących do gr. a) i b)

z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1

 

Pobierz i wypełnij dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy

Umowa uczestnictwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o zapoznaniu się z całą ścieżką wsparcia

Oświadczenie o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku

Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo w zajęciach popołudniami i w weekendy

Regulamin projektu

 

Harmonogramy wsparcia:

Harmonogram lipiec 2018

Zapraszamy!

Biuro projektu:  ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice pokój 211

Tel: 503 791 662

E – mail: narynekpracy@kompass-consulting.pl

 

„Projekt Z PO WER-em NA RYNEK PRACY – program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 r. ż. w województwie śląskim  realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”