AGROENERGIA : Dotacje dla gospodarstw rolnych na fotowoltaikę

NFOŚiGW: Zeroemisyjny system energetyczny – Agroenergia:

Program Zeroemisyjny system energetyczny Agroenergia to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na realizację inwestycji z zakresu budowy instalacji OZE dla osób prowadzących gospodarstwo lub działalność rolniczą.

Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii – NA CO? – DLA KOGO?

Dla osób prawnych i fizycznych będących właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna pow. użytków rolnych jest większa niż 1ha i mniejsza niż 300ha.

Przy czym:

Dla osób fizycznych: co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzących osobiście gospodarstwo

Dla osób prawnych: co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzących działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (o głównym przedmiocie działalności wyrażonym w kodzie PKD: 01.61.Z i 01.62.Z).

 

Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii – NA CO?
1. Na przedsięwzięcia obejmujące zakup i montaż:

a) Instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej przekraczającej 10 kW, ale nie przekraczającej 50 kW,

b) Instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej przekraczającej 10 kW, ale nie przekraczającej 50 kW,

c) Pomp ciepła o mocy przekraczającej 10 kW, ale nie przekraczającej 50 kW. Wnioskowanie o dofinansowanie wymaga wcześniejszego przeprowadzenia audytu energetycznego, który zaleca planowane przedsięwzięcie,

d) Instalacji hybrydowych, tj. fotowoltaiki wraz z pompą ciepła lub elektrowni wiatrowej wraz z pompą ciepła, scalonych w jeden układ. Wnioskowanie o dofinansowanie jest uzależnione od wcześniejszego przeprowadzenia audytu energetycznego, który rekomenduje wykorzystanie pompy ciepła.

Wszystkie te przedsięwzięcia muszą mieć na celu zaspokojenie własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.

2. Na zakup i montaż towarzyszących magazynów energii wyłącznie dla przedsięwzięć obejmujących budowę instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych i hybrydowych.

Za moc instalacji produkującej energię elektryczną należy przyjąć moc urządzeń wytwórczych przyłączonych do Punktu Poboru Energii.

 

JAKIE SĄ KLUCZOWE WYMAGANIA?

  • Projekt nie może polegać na zwiększeniu mocy obecnie istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).
  • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
  • Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
  • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚiGW.

 

JAKA JEST FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Wsparcie udzielane będzie w formie refundacji po zakończeniu inwestycji .

Dla przedsięwzięć obejmujących budowę instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych i pomp ciepła:

  • Do 13% - dla instalacji o mocy większej od 10 kW i mniejszej od 30 kW o maksymalnej kwocie 25 tys. zł.
  • Do 20% - dla instalacji o mocy większej od 30 kW i mniejszej od 50 kW o maksymalnej kwocie 15 tys. zł.

Dla przedsięwzięć dot. budowy instalacji hybrydowych:

  • Dla każdego urządzenia będącego częścią instalacji dofinansowanie 13% lub 20% w zależności od mocy (o maksymalnej kwocie 25 i 15 tys. zł).
  • Dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Dla towarzyszących magazynów energii:

Do 20% kosztów kwalifikowalnych (przy czym koszt kwalifikowalny nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii).

Warunkiem dofinansowania magazynów energii jest zintegrowanie go źródłem energii którego budowa realizowana jest równolegle w ramach programu.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 200 mln. zł, w tym:

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 153 mln. zł

Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii – NA CO?– KIEDY?

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do 31.12.2025 r.

KONTAKT

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania: Zeroemisyjny system energetyczny – Agroenergia zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Zadzwoń pod 888 935 444 już teraz !!!!