PODKARPACKIE: PROJEKTY B+R

1.1 Wsparcie działalności Badawczo Rozwojowej dla firm z Województwa Podkarpackiego

Dotacja na opracowywanie i wdrażanie innowacji w podkarpackich przedsiębiorstwach.

DLA KOGO?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa podkarpackiego.

 

NA CO?

Na kompleksowe, modułowe projekty obejmujące prowadzenie prac B+R, inwestycje w infrastrukturę B+R, prace przedwdrożeniowe (np. certyfikacja i atestacja, ochrona własności intelektualnej) oraz wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej (inwestycja).

Dofinansowanie obejmie w szczególności koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, podwykonawstwa, materiałów do badań, elementów do budowy prototypu, usług zleconych, amortyzacji aparatury badawczej.

Dofinansowanie obejmie w szczególności koszty zakupu aparatury i sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia badań.

Dofinansowanie obejmie w szczególności koszty certyfikacji oraz prac związanych z uzyskaniem i ochroną własności intelektualnej.

Dofinansowanie obejmie w szczególności koszty zakupu maszyn i urządzeń oraz oprogramowania niezbędnego do wdrożenia opracowanej innowacji.

 

JAKIE SĄ KLUCZOWE WYMAGANIA?

  • Realizacja projektu na obszarze województwa podkarpackiego.
  • Moduł badawczy (obligatoryjny) musi stanowić większość zakresu rzeczowego projektu tj. obejmować większość kosztów w projekcie.
  • Zgodność projektu z obszarami wsparcia inteligentnej specjalizacji, które zostały ujęte w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030, tj. lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, motoryzacja, informacja i telekomunikacja.
  • Realizacja projektu do 31 grudnia 2026 r.
  • Duże przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie wyłącznie na moduły badawcze (prace B+R lub infrastruktura B+R).

JAKA JEST FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej dla prac B+R oraz infrastruktury B+R oraz w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej) dla inwestycji wdrożeniowej.

Intensywność wsparcia w module B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych.

Intensywność wsparcia w module Infrastruktura B+R wyniesie 50% kosztów netto.

Intensywność wsparcia w module przedwdrożeniowym wyniesie 70% kosztów netto.

Intensywność wsparcia w module wdrożeniowym wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

Maksymalna wartość wydatków netto w projekcie: 35 mln PLN netto.

 

KIEDY?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od września do grudnia 2024 r.